พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช
คลินิกมะเร็งนรีเวช

คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช 
- วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.

คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช
- วันอังคาร เวลา 9.00 - 12.00 น.

บริการวันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. และ วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ02-5347314

ศูนย์มะเร็ง 
02-5347102

แฟกซ์
02-5347319
เว็บไซต์http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

จันทร์
คลินิกนรีเวชทั่วไป สูตินรีแพทย์ทั่วไป
 

อังคาร
- คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวช ( 9.00 – 12.00 น.)
- คลินิกมะเร็งนรีเวช ( 13.00 – 16.00 น.)

พล.อ.ต.วรฉัตร ฤทธาภัย

พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์

พล.อ.ต.การุณ เก่งสกุล

น.อ.เกษม วิจัยธรรม

น.อ.นิวัติ อินทรวิเชียร

พ.ญ.ถนอมศิริ สุนทรธรรม

พ.ญ.นาฎยา เกื้อกูลรัฐ

พ.ญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
 

พุธ
คลินิกนรีเวชทั่วไป สูตินรีแพทย์ทั่วไป

 
พฤหัส
คลินิกนรีเวชทั่วไป สูตินรีแพทย์ทั่วไป
 

ศุกร์ ( 9.00-12.00 น. )
- คลินิกมะเร็งนรีเวช
- คลินิกส่องกล้องขยายปากมดลูก (Colposcopy Clinic)

พล.อ.ต.วรฉัตร ฤทธาภัย

พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์

พล.อ.ต.การุณ เก่งสกุล

น.อ.เกษม วิจัยธรรม

น.อ.ภานนท์ เกษมศานติ์

น.อ.นิวัติ อินทรวิเชียร

พ.ญ.ถนอมศิริ สุนทรธรรม

พ.ญ.นาฎยา เกื้อกูลรัฐ

พ.ญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล

หมายเหตุรายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจคลินิกพิเศษ (นอกเวลา)
- อังคาร (17.00 – 20.00 น.) พญ.ปิยะวรรณ ปริยวาทีกุล
- พฤหัสบดี (17.00 – 20.00 น.) พญ.นาฎยา เกื้อกูลรัฐ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge