พบหมอมะเร็ง » มะเร็งทางสูตินรีเวช » โรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 
Share on Facebook Share  Share on Twitter Share  Share on Google+ Share


โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
คลินิกมะเร็งนรีเวช
บริการ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

คลินิกนรีเวชทั่วไป :  074-451763 

การจองคิวล่วงหน้า : สามารถจองคิวล่วงหน้าได้ทุกวันราชการ เวลา 14.00 -16.00 น.
โทรศัพท์ : 074-451762


เว็บไซต์http://hospital.psu.ac.th/11ShowOpd.php?SubOpd_Id=007_1
รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

|| คลินิกในเวลาราชการ

 

 

วันจันทร์

เวลา 08.30-12.00น.

 

นพ. จิตติ    หาญประเสริฐพงษ์

 

นพ. ชัชปวิตร    เกตุพุก

 

พญ. มนภัทร    สุกใส

 

พญ. สาธนา    ทัศศรี

 

พญ. หนึ่งฤทัย    แซ่เอียบ

 

พญ. อุ่นใจ    กออนันตกุล

 

วันอังคาร

เวลา 08.30-12.00น.

 

พญ. กรัณฑรัตน์    ปิยนันท์จรัสศรี

 

พญ. จิตเกษม    สุวรรณรัฐ

 

พญ. ฐิติมา    สุนทรสัจ

 

นพ. ธนพันธ์    ชูบุญ

 

นพ. ยุทธศักดิ์    ศุภสินธุ์

 

นพ. สาธิต    คลังสิน

 

วันพุธ

เวลา 08.30-12.00น.

 

พญ. กรัณฑ์รัตน์    สุนทรพันธ์

 

นพ. เกรียงศักดิ์    ธนวรวิบูล

 

พญ. นิลภา    พฤกษานุศักดิ์

 

นพ. รักชาย    บุหงาชาติ

 

นพ. เรืองศักดิ์    ลีธนาภรณ์

 

พญ. ศิวัชญา    คนึงกิจก้อง

 

วันพฤหัสบดี

เวลา 08.30-12.00น.

 

นพ. ชัยณรงค์    โชคสุชาติ

 

พญ. ชุษณา    เพชรพิเชฐเชียร

 

นพ. ธิติ    อัจจิมากุล

 

พญ. ศรันญา    วัฒนกำธรกุล

 

พญ. สาวิตรี    พรานพนัส

 

นพ. หเทิญ    ถิ่นธารา

 

นพ. อธิษฐาน    รัตนบุรี

 

วันศุกร์

เวลา 08.30-12.00น.

 

หมุนเวียนแพทย์ออกตรวจ   

 

 

|| คลินิกนอกเวลาราชการ

 

 

วันจันทร์

เวลา 17.00-20.00น.

 

พญ. มนภัทร    สุกใส

 

วันอังคาร

เวลา 17.00-20.00น.

 

พญ. หนึ่งฤทัย    แซ่เอียบ

 

วันพุธ

เวลา 17.00-20.00น.

 

พญ. ศิวัชญา    คนึงกิจก้อง

 

วันพฤหัสบดี

เวลา 17.00-20.00น.

 

นพ. เกรียงศักดิ์    ธนวรวิบูล

 

วันศุกร์

เวลา 17.00-20.00น.

 

นพ. ยุทธศักดิ์    ศุภสินธุ์

 

วันเสาร์

เวลา 09.00-12.00น.

(พญ.ศิวัชญา สัปดาห์ที่ 1, 3)  (พญ.หนึ่งฤทัย สัปดาห์ที่ 2, 4)

 

พญ. ศิวัชญา    คนึงกิจก้อง

 

พญ. หนึ่งฤทัย    แซ่เอียบ

 

นพ. อรุณธร    พิเชฐชัยยุทธ์

 

วันอาทิตย์

เวลา 09.00-12.00น.

 

พญ. ศิวัชญา    คนึงกิจก้อง

 

หมายเหตุ


Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
Gynecologic Cancer Knowledge