สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2553-2554
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
18 มีนาคม 2553 16:28:37
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2553-2554


คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2553-2554

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

 

รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์

 

พญ.พรสม หุตะเจริญ

 

นพ.เทวินทร์ โกสิยะตระกูล

 

ผศ.นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

 

รศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต

 

ผศ.นพ.ชัยรัตน์ ลีลาพัฒนดิษฐ์

 

นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

นายกสมาคม

รศ.นพ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์

อุปนายก คนที่ 1

พล.อ.ต.นพ.วีระ สุรเศรณีวงศ์

อุปนายก คนที่ 2

นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

เลขาธิการ

น.อ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์

รองเลขาธิการ

พ.อ.พญ.สยมพร โกมลภิส

ประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 

พญ.จีริชุดา ปัทมดิลก

นายทะเบียน

ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

เหรัญญิก

นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัต

ปฏิคม

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ฝ่ายวิชการ

พ.อ.พญ.เยาวนา ธนะพัฒน์

 

ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์

 

ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

 

ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

 

พญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา

 

ผศ.พญ.พิสมัย ยืนยาว

 
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd