สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2551-2552
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:30:26
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2551-2552


คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. 2551-2552

ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก น.พ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

 

รศ.น.พ.นคร ศิริทรัพย์

 

พ.ญ.พรสม หุตะเจริญ

 

ผศ.น.พ.วิรัช เจริญเอี่ยม

 

รศ.น.พ.ดำรง ตรีสุโกศล

 

น.พ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

 

น.พ.เทวินทร์ โกสิยะตระกูล

นายกสมาคม

รศ.น.พ.วสันต์ ลีนะสมิต

อุปนายก

รศ.น.พ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์์

เลขาธิการ

พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์

รองเลขาธิการ

น.พ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

 

พ.อ.กนธีร์ สังขวาสี

ผู้ช่วยเลขาธิการ

พ.อ.ญ.สยมพร โกมลภิส

ปฏิคม

น.อ.ภานนท์ เกษมศานติ์

ประชาสัมพันธ์

รศ.น.พ.วิรัช วุฒิภูมิ์

นายทะเบียน

รศ.น.พ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

เหรัญญิก

น.พ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัต

ฝ่ายวิชการ

ศ.น.พ.จตุพล ศรีสมบูรณ์

 

รศ.พ.ญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

 

ผศ.พ.ญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

 

พ.ญ.สุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา

 

ผศ.พ.ญ.พิสมัย ยืนยาว
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd