ความรู้และวิชาการ สำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
21 พฤษภาคม 2563 14:59:28

ประเทศไทยมีแนวทางในการกำจัดมะเร็งปากมดลูกอย่างไรบ้าง


โดย นอ.นพ.ภานนท์ เกษมศานติ์