สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2549-2550
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:29:54
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2549-2550


คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2549-2550

ที่ปรึกษา

นพ. สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

 

นพ. นคร ศิริทรัพย์

 

นพ. ชัยยศ ธีรผกาวงศ์

 

นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์

 

พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

 

พญ. พิสมัย ยืนยาว

นายกสมาคม

พญ. พรสม หุตะเจริญ

อุปนายกคนที่ 1

นพ. สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ

อุปนายกคนที่ 2

นพ. วสันต์ ลีนะสมิต

เลขานุการ

น.อ. วีระ สุรเศรณีวงศ์

รองเลขานุการ

นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

 

พ.อ. กนธีร์ สังขวาสี

 

นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

เหรัญญิก

นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

กรรมการกลาง

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

 

นอ. ภานนท์ เกษมศานติ์

 

พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

 

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

 

นพ. วิรัช วุฒิภูมิ

 

พ.อ.ญ. สยมพร โกมลภิส
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd