สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2559-2560
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by Webmaster @ TGCSThai
08 กุมภาพันธ์ 2559 13:03:51
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2559-2560ที่ปรึกษา                         ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

                                        รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์

                                        พญ.พรสม หุตะเจริญ

                                        นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

                                        รศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต

                                        ผศ.นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

                                        รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์  (ลาอุปสมบท)

                                        พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์

                                        พล.ต.หญิงเยาวนา ธนะพัฒน์

พล.อ.ท.การุณ เก่งสกุล

                                         นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

                                        ผศ.นพ.ชัยรัตน์ ลีลาพัฒนดิษฐ์

                                        รศ.นพ.สมชัย นิรุตติศาสน์

                                        รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

                                        พล.ต.หญิงสยมพร โกมลภิส

                                        นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

                                        ผศ.นพ.ชัยเลิศ พงษ์นริศร                                   

นายกสมาคม                    ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 

ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ         ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์    

อุปนายก คนที่ 1               ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา  

อุปนายก คนที่ 2               นอ.ภานนท์ เกษมศานติ์   

เลขาธิการสมาคมฯ           รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ 

รองเลขาธิการ                   รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข

เหรัญญิก                           นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์

ปฏิคม                                 ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์

                                           พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร

                                           นท.คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์ (อนุกรรมการ)

ประชาสัมพันธ์ฯ                  รอ.หญิงถนอมศิริ สุนทรธรรม

                                           นอ.ภานนท์ เกษมศานติ์   

                                            นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์  (อนุกรรมการ)

นายทะเบียน                         พ.ต.ท.นิพนธ์ เขมะเพชร

วิเทศสัมพันธ์                        ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์    

                                            รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข

วิชาการ                               ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

                                            พญ.พิสมัย เจริญปัณญวิชย์

                                            ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ

                                            รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทรศร

วิจัย                                     ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

                                            รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

                                            พ.ต.ท.นิพนธ์ เขมะเพชร

                                            รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทรศร

เทคโนโลยีและสารสนเทศ     นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์  (อนุกรรมการ)

                                              น.ท.ทรงพล สนธิชัย (อนุกรรมการ)

Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd