หอกระจายข่าว » ข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก » เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyข่าวจากสมาคมถึงสมาชิก
Written by Webmaster @ TGCSThai
06 กรกฏาคม 2558 17:59:10
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558


รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น 
คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
วาระปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

หมายเลข 1   ชื่อ  ผศ.นพ.อภิชัย วสุรัตน์
สถานที่ทำงาน      ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


หมายเลข 2  ชื่อ  พ.อ.กฤษฎา ศรีธนภัครางกูร
สถานที่ทำงาน      กองสูตินรีเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมายเลข 3  ชื่อ  รศ.พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
สถานที่ทำงาน      ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล


หมายเลข 4  ชื่อ  ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
สถานที่ทำงาน     ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล


หมายเลข 5  ชื่อ  ผศ.พตท.นิพนธ์ เขมะเพชร
สถานที่ทำงาน     ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


หมายเลข 6  ชื่อ  ผศ.นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
สถานที่ทำงาน     กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิ ถี


หมายเลข 7  ชื่อ  นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์
สถานที่ทำงาน    กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


หมายเลข 8  ชื่อ  รศ.นท. คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
สถานที่ทำงาน     ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


หมายเลข 9  ชื่อ  รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย


หมายเลข 10 ชื่อ  รอ.หญิงถนอมศิริ สุนทรธรรม
สถานที่ทำงาน    กองสูตินรีกรรม 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช


หมายเลข 11 ชื่อ  พญ.พิสมัย ยืนยาว
สถานที่ทำงาน    กลุ่มงานสูตินรีเวช
โรงพยาบาลสุรินทร์


หมายเลข 12 ชื่อ  ผศ.พอ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์
สถานที่ทำงาน    กองสูติ-นรีเวช 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


หมายเลข 13 ชื่อ  ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมายเลข 14 ชื่อ  รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทศร
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล


หมายเลข 15 ชื่อ  รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมายเลข 16 ชื่อ  นพ.สุนำโชค ศรีใจพระเจริญ
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช


หมายเลข 17 ชื่อ  นพ.รักชาย บุหงาชาติ
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์


หมายเลข 18 ชื่อ  น.อ.ภานนท์ เกษมศานติ์
สถานที่ทำงาน    แผนกสูตินรีเวช
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท


หมายเลข 19 ชื่อ  นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์
สถานที่ทำงาน    ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

File Download :
 • ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ ปี 2558.doc
 • ใบสมัครกรรมการ เสนอชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้ง.doc
 • ใบสมัครกรรมการ.doc
 • ระเบียบวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย.docx
 • รายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งตามหมายเลข.pdf


 • Search
  กรุณากรอกคำค้น  Official Partners
  iCheckTest
  Roche
  sd