สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2557-2558
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by Webmaster @ TGCSThai
23 กันยายน 2557 15:24:15
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2557-2558


ที่ปรึกษา                           ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

                                        รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์

                                        พญ.พรสม หุตะเจริญ

                                        นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

                                        ผศ.นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

                                        รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์  (ลาอุปสมบท)

                                        รศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต

                                        ผศ.นพ.ชัยรัตน์ ลีลาพัฒนดิษฐ์

                                        รศ.นพ.สมชัย นิรุตติศาสน์

                                        รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

                                        พล.ต.หญิงสยมพร โกมลภิส

                                        นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

                                        ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์

                                        นอ.ภานนท์ เกษมศานติ์ 

นายกสมาคม                     นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

ผู้รั้งตำแหน่งนายกฯ             ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

อุปนายก คนที่ 1                 พล.ต.หญิงเยาวนา ธนะพัฒน์

อุปนายก คนที่ 2                 ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

เลขาธิการสมาคมฯ              รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ 

รองเลขาธิการ                    รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

เหรัญญิก                           นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์

ปฏิคม                              นท.คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์

ประชาสัมพันธ์ฯ                  รอ.หญิงถนอมศิริ สุนทรธรรม

วิชาการ/นายทะเบียน           พญ.พิสมัย  ยืนยาว

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์          ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์ 

วิชาการ                         ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

                                        รศ.นพ.พีรพงศ์ อินทรศร

                                        ผศ.นพ.รักชาย บุหงาชาติ

                                        นพ.ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ     นพ.จักรพันธ์ ขุนณรงค์

กรรมการกลาง                   พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd