สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2555-2556
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by คุณหมอทรงพล
28 พฤษภาคม 2555 15:16:17
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2555-2556ที่ปรึกษา

ศ.คลินิก นพ.สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์

รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์

พญ.พรสม หุตะเจริญ

นพ.เทวินทร์ โกสิยตระกูล

ผศ.นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม

ร.ศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต

ผศ.นพ.ชัยรัตน์ ลีลาพัฒนดิษฐ์

พอ.หญิงสยมพร โกมลภิส

นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล

 

นายกสมาคม                     นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

อุปนายก คนที่ 1               พล.อ.ต.วีระ สุรเศรณีวงศ์

อุปนายก คนที่ 2               พอ.หญิงเยาวนา ธนะพัฒน์

เลขาธิการ                        นอ.ภานนท์ เกษมศานติ์

รองเลขาธิการ                   รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ

เหรัญญิก                          นพ.สมบูรณ์  ศรศุกลรัตน์

ปฏิคม                               รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

ประชาสัมพันธ์ฯ                รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ

วิชาการ/นายทะเบียน       ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา

วิชาการ/วิเทศสัมพันธ์      ศ.พญ.สฤกพรรณ วิไลลักษณ์

วิชาการ                           ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์

                                       พญ.สุมนมาลย์  มนัสศิริวิทยา

                                       พญ.พิสมัย  ยืนยาว

กรรมการกลาง                  รศ.นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์

                                       พล.อ.ต.การุณ  เก่งสกุล
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd