สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย » คณะกรรมการบริหาร » คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2545-2546
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyคณะกรรมการบริหาร
Written by นรินทร์พัชร อัศวบุญมี
14 มีนาคม 2553 14:21:25
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ.2545-2546


คณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2545-2546

นายกสมาคม

รศ.นพ. นคร ศิริทรัพย์

อุปนายกคนที่ 1

พญ. พรสม หุตะเจริญ

อุปนายกคนที่ 2

นพ. สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ

เลขานุการ

น.อ.นพ. วีระ สุรเศรณีวงศ์

รองเลขานุการ

รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล

เหรัญญิก

นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์

ปฏิคม

นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล

 

นอ.นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์

ประชาสัมพันธ์

ผศ.นพ. วิรัช วุฒิภูมิ

นายทะเบียน

นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ

วิเทศสัมพันธ์

รศ.นพ. วสันต์ ลีนะสมิต

 
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd