ความรู้และวิชาการ » สำหรับประชาชนทั่วไป » การป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วย การฉีดวัคซีนเอชพีวี
TGCS Newsletter
สมัครรับข่าวสารจากสมาคม เพียงกรอกอีเมลของท่านTGCS Poll
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับ รูปแบบใหม่ของเว็บไซต์สมาคม

ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
แย่

TGCS Song
เพลงสมาคม

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย-Thai Gynecologic Cancer Societyสำหรับประชาชนทั่วไป
Written by Webmaster @ TGCSThai
27 พฤษภาคม 2552 16:06:55
Share on Twitter Share  Share on Google+ Shareการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ด้วย การฉีดวัคซีนเอชพีวี


#  สถานการณ์ของมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย
มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย มีอุบัติการณ์ประมาณ 20 คนต่อประชากร 100,000 คนต่อปี ในแต่ละปีจะมีสตรีไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกประมาณ 6,000 คน ซึ่งจะเสียชีวิตประมาณ 3,000 คนหรือร้อยละ 50 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ และรักษาได้ถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

#  มะเร็งปากมดลูกแบ่งออกเป็นกี่ระยะ ?
มะเร็งปากมดลูกอาจแบ่งอย่างง่าย ๆ ออกเป็น 2 ระยะ คือ      
1.    ระยะก่อนมะเร็ง
2.    ระยะมะเร็งลุกลาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ระยะย่อยคือ ระยะที่ 1, 2, 3 และ 4
ระยะเวลาตั้งแต่เป็นระยะก่อนมะเร็งจนกระทั่งเป็นมะเร็งระยะลุกลาม ใช้เวลานานตั้งแต่ 5-15 ปี

#  สาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากอะไร ?
สาเหตุสำคัญของมะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสแพปพิลโลมาในมนุษย์ หรือ human papillomavirus (HPV) ที่ปากมดลูก เชื้อไวรัสนี้เรียกย่อ ๆ ว่า “เอชพีวี”

#  เชื้อเอชพีวีคืออะไร ? แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มหรือกี่ชนิด ?
เชื้อเอชพีวี คือ เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหูดและมะเร็งตามอวัยวะต่าง ๆ ในมนุษย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
1.    กลุ่มความเสี่ยงต่ำ ได้แก่ ชนิด 6, 11, 42, 43, 44 ฯลฯ เชื้อเอชพีวีในกลุ่มนี้ทำให้เกิดโรคหูด
แบบเรียบและแบบหงอนไก่ ไม่ทำให้เกิดโรคมะเร็ง
2.    กลุ่มความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชนิด 16, 18, 31, 33, 35 ฯลฯ เชื้อเอชพีวีในกลุ่มนี้ทำให้เกิดมะเร็ง
ปากมดลูกได้

#  ปากมดลูกติดเชื้อเอชพีวีได้อย่างไร ?
ปากมดลูกจะติดเชื้อเอชพีวีได้จากการมีเพศสัมพันธ์ สตรีที่มีเพศสัมพันธ์หรือแต่งงานแล้วจึงมีโอกาสติดเชื้อเอชพีวีได้โดยไม่มีอาการผิดปกติ คือจะไม่มีอาการตกขาว เลือดออก หรือมีไข้ สตรีที่ติดเชื้อเอชพีวีจึงไม่ทราบว่ามีเชื้อเอชพีวีที่ปากมดลูก

#  จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้อย่างไร ?
การป้องกันมะเร็งปากมดลูกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ
1.    ระดับปฐมภูมิ คือ การป้องกันไม่ให้ปากมดลูกได้รับเชื้อหรือติดเชื้อเอชพีวี เช่น การละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ และการฉีดวัคซีนเอชพีวีเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อเชื้อเอชพีวี เป็นต้น
2.    ระดับทุติยภูมิ คือ การตรวจคัดกรองเพื่อตรวจหาความผิดปกติที่ปากมดลูก เช่น การตรวจทางเซลล์วิทยา ที่เรียกว่า “การทดสองแพป” หรือ “แพปสเมียร์” และการตรวจหาเชื้อเอชพี
Search
กรุณากรอกคำค้นOfficial Partners
iCheckTest
Roche
sd