สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยประวัติสมาคม
Written by TGCSThai Webmaster
17 มีนาคม 2553 13:22:38

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550


ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2549-2550
(แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ)

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2548
สมาคมฯ ได้มีการประชุมหลายครั้งเพื่อทำงานร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ มีความมุ่งหมายให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯ และเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้กับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น
           
1
. Interinstitute conference  เป็นงานระหว่างสถาบัน ซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกทได้รับความร่วมมือจากบริษัทเวชภันต์หลายบริษัท ครั้งล่าสุด เป็นครั้งที่ 54 เมื่อเดือน กรกฎาคม 2549  เลขาธิการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบลำดับตารางการจัดประชุม Interinstitute conference ต่อไปดังนี้

ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี สถาบัน
55 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2549 โรงพยาบาลศิริราช-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2549 โรงพยาบาลรามาธิบดี-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล-โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

Interinstitute conference มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 60 ท่าน ครั้งต่อไปจัดในเดือนกันยายน ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชเป็นเจ้าภาพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็น responder

2. การประชุมวิชาการประจำปี   
การประชุมวิชาการประจำปี โดยจะจัดตรงกับวันแม่ของทุกปี โดยการจัดการประชุมในต่างจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย การจัดงานประชุมวิชาการซึ่งเป็นการจัดประจำทุกปี การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดที่โรงแรมคลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้ผลดี บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลรับผิดชอบจัดหารถตู้รับส่งผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่างสนามบินกับโรงแรมคลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท ตลอดการประชุม

3
. การประชุมวิชาการอื่นๆ  

3.1 เรื่องการสนับสนุนทางด้านการศึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

3.1.1 การจัดทบทวนเตรียมตัวสอบอนุมัติบัตร
จัดทบทวนเตรียมตัวสอบอนุมัติบัตร วุฒิบัตร (refresher course) แก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 ก่อนสอบ ซึ่งบริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ สควิบบ์ (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม โดยให้ทางสมาคมฯ เป็นผู้บริหารจัดการ  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ไซด์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2549

 3.1.2 การนำแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาไปดูงานต่างประเทศ ทางบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ได้สนับสนุนด้านการพาแพทย์ประจำบ้านต่อยอดไปดูงานที่ประเทศเบลเยี่ยมวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2549 รวม 7 วันนั้น ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี

3.2 การจัดการด้านวิชาการแก่สังคม

3.2.1 ได้ร่วมทำงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) โดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคู่มือแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

3.2.2 ส่งตัวแทนเป็นคณะกรรมการยาในสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช) ให้นายแพทย์วสันต์ ลีนะสมิต และแพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3.2.3 การศึกษาร่วมกันกับ WHO เรื่อง HPV vaccine นายแพทย์วสันต์ ลีนะสมิต ได้เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม WHO เรื่อง HPV vaccine เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2548 ที่โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ สรุปมีวัตถุประสงค์ให้เสนอข้อมูล regulator ของทุกฝ่ายให้ทราบข้อมูลที่ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำวิจัย HPV vaccine ประชุมร่วมกันถึงการนำเอา HPV vaccine มาใช้และสรุปได้ 2 ประเด็น คือ เรื่อง cancer cervix, HPV และ WHO ต้องการให้ประเทศไทยมีการตรวจ HPV, DNA ให้ได้มาตรฐานทั่วโลก และมีอีกหลายประเด็นจะต้องพิจารณาที่จะนำ HPV vaccine เข้ามา
    
3.3 เรื่องการประชุม
JHPIEGO Global Meeting
การประชุม JHPIEGO Global Meeting เรื่อง Preventing Cervical Cancer in Low-Resource Setting: From Research to Practice วันที่ 4-8 ธันวาคม 2548 ที่โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เกี่ยวกับเรื่อง VIA และ HPV testing เริ่มขึ้นจากการทำวิจัยเกี่ยวกับ VIA ของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยในประเทศไทย จึงได้ให้มีการจัดการประชุมที่ประเทศไทย เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการทำวิจัยให้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีเข้าร่วมประชุมกว่า 20 ประเทศ หัวข้อในการประชุมคือ VIA, HPV vaccine และในอนาคต JHPIEGO จะตั้งให้ประเทศไทยเป็น regional training center ต่อไป
                            
3.4 ร่วมต้อนรับ
Professor Harald zur Hausen จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในงานมอบรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2548
                            
3.5 ร่วมวิจัยกับสถาบันจัยจุฬาภรณ์
ในโครงการพัฒนาเครือข่ายมะเร็งปากมดลูกระดับประเทศ ระยะที่ 1 ระบาดวิทยา โดยเจ้าของโครงการนี้ คือ กลุ่มศึกษามะเร็งนรีเวชไทย (กศนท) : Thai Gynecologic Oncology Collaborative Group (TCOG) ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทย และศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์ 3 ระดับ คือ 1.วัตถุประสงค์ระดับปฐมภูมิ(primary objective) ดำเนินการในปี 2549 2.วัตถุประสงค์ระดับทุติยภูมิ (secondary objective) ดำเนินการในระยะที่ 2 ภายหลังปี 2549 3.วัตถุประสงค์ระดับตติยภูมิ (tertiary objective)
หลังจากการศึกษาวิจัยมะเร็งปากมดลูก เอกสารที่ถูกตีพิมพ์จะเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มศึกษามะเร็งนรีเวชไทย (กศนท) สรุป การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 1 ซึ่งทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จะจัดทำ center for cancer treatment และจากการประชุมครั้งสุดท้ายลงมติ ให้ใช้แบบฟอร์มของ FIGO ปี 2000 ที่ส่งมาให้เพื่อจัดเก็บ survival ต่อไป โดยทุกสถาบันเห็นชอบให้ใช้แบบฟอร์มเหมือนกัน
                 
3.6
การจัดทำรายการ Health Hotline
ได้ดำเนินจัดรายการ Health Hotline ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 ได้บันทึกเพื่อออกอากาศไว้ 25 ตอน ได้สนับสนุนการจัดทำรายการ และจะขอความร่วมมือจากสถาบันต่าง ๆ ช่วยจัดทำรายการตอนละครึ่งชั่วโมง         

4. IGCS 2006
   
4.1 เรื่องค่าสมาชิก
IGCS 2006
ได้ส่งค่าสมาชิก IGCS 2006 จำนวน 21 ท่าน และส่งหนังสือพร้อมเอกสารการโอนเงินให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
4.2 การไปประชุมวิชาการ
IGCS  2006
การประชุม scientific committee IGCS 2006 เรื่อง GTD in developing country ของนายแพทย์วิรัช วุฒิภูมิ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน interactive session IGCS 2006 ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการจัดประชุม IGCS ปี 2008 ที่จะไปประชุม IGCS ปี 2006 ที่ Santa Monica วันที่ 13-18 ตุลาคม 2549 และที่ประชุม มีมติเอกฉันท์ แผ่นพับ IGCS 2008 ใช้ประชาสัมพันธ์ในปี 2006 ก็ยังเป็นชื่อนายกสมาคมฯ คนปัจจุบันไปก่อน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่มีผลงานวิจัยได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการสนับสนุนให้ไปประชุม IGCS 2006 ด้วย
   
4.3 การจัดเตรียมประชุม
IGCS 2008
4.3.1 เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเตรียมงานประชุม IGCS 2008

ได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดเตรียมการจัดประชุม IGCS 2008 โดยดูแบบอย่างจาก IGCS 2002 ที่ประเทศเกาหลี

คณะกรรมการเตรียมจัดการประชุม IGCS 2008 ที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
Local organizing committee
หน้าที
1.ประสานงานกับ IGCS และ Kenes International
2. ประสานงานกับ TCEB
3. ดำเนินงานเตรียมการประชุมในส่วนความรับผิดชอบของประเทศไทย

คณะกรรมการ Local organizing committee ได้แก่
1. นายแพทย์สัมฤทธิ์  เสนาแพทย์
2. นายแพทย์ นคร  ศิริทรัพย์
3. แพทย์หญิง พรสม  หุตะเจริญ
4. นายแพทย์ สมเกียรติ  ศรีสุพรรณดิฐ
5. นายแพทย์ วสันต์  ลีนะสมิต
6. นายแพทย์ ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์
7. นาวาอากาศเอก วีระ  สุรเศรณีวงศ์

Local scientific committee
หน้าที่
1. รับผิดชอบผลงานวิจัยและบทความวิชาการจากในประเทศที่นำเสนอ
2. ประสานงานกับประเทศอื่นในภูมิภาคเกี่ยวกับผลงานวิจัยและบทความวิชาการ
3. ดำเนินงานจัด pre-congress และ post-congress conference
4. ประสานงานวิชาการกับราชวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการ Local scientific committee ได้แก่
1. นายแพทย์ ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์
2. แพทย์หญิง สายบัว  ชี้เจริญ
3. นายแพทย์ ดำรง  ตรีสุโกศล
4. นายแพทย์ จตุพล ศรีสมบูรณ์
5. แพทย์หญิง สฤกพรรณ  วิไลลักษณ์
6. นายแพทย์ เจริญ  วิภูภิญโญ
7. แพทย์หญิง สุวนิตย์  ธีระศักดิ์วิชยา
8. แพทย์หญิง สุมนมาลย์  มนัสศิริวิทยา
9. แพทย์หญิง พิสมัย  ยืนยาว
10. แพทย์หญิงแสงเดือน  จินดาวิจักษณ์
แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์  เป็นประธาน Local scientific committee

Public-relation committee
หน้าที่
1. ประสานงานกับ IGCS และ Kenes International ในการจัดทำ announcement
2. ประสานงานกับ TCEP เรื่องการจัดนิทรรศการในการประชุม IGCS ที่เมือง Santa Monica
3. ประสานงานนำเสนอ presentation ต่อที่ประชุมใหญ่ของ IGCS 2008 ในสื่อต่าง ๆ
4. ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม IGCS 2008 ในสื่อต่าง ๆ


คณะกรรมการ Public-relation committee ได้แก่
1. พันเอก กนธีร์  สังขวาสี
2. นายแพทย์ วิรัช  วุฒิภูมิ
3. พันเอกหญิง สยมพร  โกมลภิส
4. นายแพทย์ วิสิทธิ์  สุภัครพงษ์กุล
5. นายแพทย์ วิชัย  เติมรุ่งเรืองเลิศ
6. นาวาอากาศเอก ภานนท์  เกษมศานติ์
7. นายแพทย์ มงคล  เบญจาภิบาล
8. แพทย์หญิง อาบอรุณ  เลิศขจรสุข
พันเอกกนธีร์  สังขวาสี เป็นประธาน Public-relation committee

           
4.3.2 สัญลักษณ์ IGCS 2008 ที่ประชุมพิจารณา ให้ใช้รูปวัดเบญจม
บพิตร และระบุรูปวัดเป็นสีทอง และตัวอักษรสีน้ำเงินเพื่อนำลงใน first announcement

4.3.3 การประเมินการจัดประชุม IGCS 2008
Professor Quinn จะมาประเมินการจัดประชุม IGCS 2008 ที่กรุงเทพฯ หลังจากเสร็จประชุม IGCS 2006

4.3.4 เรื่องการเปิดสมุดบัญชีสำหรับการประชุม IGCS 2008
ได้เปิดสมุดบัญชีสำหรับการประชุม IGCS 2008 โดยแยกสมุดบัญชีการจัดประชุม IGCS 2008 ออกจาก สมุดบัญชีของสมาคมฯ เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการตลอดการประชุม และขอให้แต่งตั้ง ให้เหรัญญิกของสมาคมฯ เป็นผู้ดูแลสมุดบัญชีสำหรับการประชุม IGCS 2008 และใช้ชื่อบัญชีภาษาไทยว่า สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย เพื่อการประชุม IGCS  2008 ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษใช้ว่า TGCS (for IGCS 2006)

5
. จัดทำหนังสือประชุมวิชาการ หนังสือจุลสาร
พันเอก กนธีร์  สังขวาสี  เป็นบรรณาธิกาวารสารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และดูแลด้านนี้ด้วยดีเสมอมา วารสารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ปี 2549 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนการจัดพิมพ์ และจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหาร website จะนำไปประชาสัมพันธ์ลงใน website ของสมาคมฯ

6
. การส่งข่าวสารของสมาคมฯ ให้กับสมาชิก
ข่าวสารของสมาคมฯส่งจดหมายเป็นรายเดือน  ให้กับสมาชิกทราบ เช่น การประชุม interinstitute conference

7
. การจัดทำ website ของสมาคมฯ
website ของสมาคมฯชื่อ www.tgcsthai.com นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ เป็นผู้ดูแล website และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ website ได้แก่ นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ นายแพทย์ฉันทวัฒน์ เชนะกุล นายแพทย์วิรัช วุฒิภูมิ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ และนายแพทย์กมล ภัทราดูลย์ รับหน้าที่ตอบคำถาม website แต่ละเดือนด้วย และแต่งตั้งเลขาธิการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดหารายได้  หลังจบการประชุม interinstitute conference จะจัดนำ review protocol ลงใน website ของสมาคมฯ และสามารถเปิดเข้าเยี่ยมชม ได้ตลอดเวลา หากมีปัญหาเรื่อง password ให้ติดต่อกับคุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี ซึ่งขณะนี้นายแพทย์กมล ภัทราดูลย์ ได้เข้ามาช่วยปรับปรุง website ของสมาคมฯ หากมีปัญหาสามารถแจ้งให้ทราบได้ และเชิญชวนให้สมาชิกที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเข้ามาดูแลด้วย     

ผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

เลขาธิการฯ แจ้งรายงานกิจกรรมของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมตลอดปีอย่างต่อเนื่อง ทำงานร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรต่างๆ มีความมุ่งหมายให้ความรู้ด้านวิชาการแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งสมาชิกของสมาคมฯ และเป็นส่วนสำคัญในการทำงานให้กับทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย โดยที่สามารถจะแบ่งกิจกรรมได้ดังนี้

1. กิจกรรมทางวิชาการ

1.1 การจัดประชุม interinstitute conference
สมาคมฯ ได้จัดการประชุมวิชาการ (interinstitute conference) ระหว่างสถาบัน เพื่อสนับสนุนการฝึกศึกษาต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ทุก 2 เดือน ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพฯ และครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 60 จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2550 ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเวชภัณฑ์หลายบริษัท      

1.2 การสนับสนุนทางด้านการศึกษาของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา

1.2.1 การจัดทบทวนเตรียมตัวสอบอนุมัติบัตรวุฒิบัตรแก่แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2โดยจัดการประชุม refresher course ร่วมกับบริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ ไทย จำกัด เรื่อง “Applied Pathology in Gynecologic Cancers” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2550 ที่โรงแรมโบตานี บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 101 คน

1.2.2 การนำแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาไปดูงานต่างประเทศ สมาคมฯ ได้สนับสนุนให้แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาปีที่ 2 ไปร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง The International Symposium on Radical Hysterectomy Dedicated to Hidekazu Okabayashi ในวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2549 ที่กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น นายแพทย์จตุพล ศรีสมบูรณ์ และแพทย์หญิงประภาพร    สู่ประเสริฐ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้กับการประชุมครั้งนี้  แพทย์ได้รับความรู้และประสบการณ์เป็นอย่างดี  และสมาคมฯ ได้จัดทำ mouse pad ใส่ตราสัญลักษณ์ IGCS 2008 จำนวน 300 ชิ้น ไปแจกในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุม IGCS 2008

1.3 การจัดการสอบแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ประจำปี 2550  มีผู้เข้าสอบ 10 ท่าน และสอบผ่านเกณฑ์ทั้งหมด

1.4 การประชุมวิชาการประจำปี 2550

การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมฯ จะจัดตรงกับวันแม่ของทุกปี โดยการจัดประชุมในต่างจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  รวมทั้งราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย  และการประชุมวิชาการประจำปี 2547 ครั้งที่ 9 จัดที่โรงแรมคลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ได้รับความสำเร็จอย่างมาก ส่วนการประชุมวิชาการประจำปี 2550 ครั้งที่ 10 จัดที่โรงแรมไอยรา ปาร์ค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

1.5 การประชุมวิชาการอื่นๆ 

1.5.1 สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประชุมวิชาการ Luncheon Symposium เรื่อง The rational for a HPV vaccine in cervical cancer prevention โดย Dr.Daron Ferris จากประเทศออสเตรเลีย เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2549 ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ

1.5.2 แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุม FIGO 2006 เรื่อง Training in Developing Countries หัวข้อ Training in Gynecologic Oncology เมื่อวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2549 ที่ประเทศมาเลเซีย


2. กิจกรรมทางสังคม


2.1 ร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2550 ณ พระอารามหลวง วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

2.2 ร่วมจัดรายการ “หญิง 3 วัย” ทางโทรทัศน์ กับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์ (ไทย)

2.3 จัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยโรคที่อยู่เฉพาะ
ภายในเยื่อบุปากมดลูก (Treatment of Cervical Intraepithelial Neoplasia)

2.4 จัดทำเอกสารแนะนำให้ความรู้เรื่องวัคซีน 10 ข้อควรรู้คู่วัคซีน แจกจ่ายแก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป


3. กิจกรรมการบริหารองค์กร


3.1 สมาคมฯได้จัดการประชุมประจำเดือนในที่ตั้ง และหนึ่งครั้งที่ต่างประเทศ

3.2 สมาคมฯได้รับเชิญจากสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การส่งเสริมการประชุมนานาชาติ” ครั้งที่ 14 วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2549 ที่โรงแรมมิลเลนเนี่ยม ฮิลตัน กรุงเทพ

3.3 สมาคมฯได้ประชุมร่วมกับบริษัท Kenes Enterprise International วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549 ที่โรงแรม Lowe เมือง Santa Monica ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมหารือการจัดการประชุม IGCS 2008 ครั้งที่ 12 ที่ประเทศไทย โดยสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพร่วม

3.4 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ TCEB (Thailand Convention Exhibition Bureau) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน)-สสปน เพื่อเตรียมการจัดการประชุม IGCS 2008 เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2550 ที่ห้องประชุม TCEB ชั้น 30 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

3.5 สมาคมฯ ได้ต้อนรับและประชุมร่วมกับ Professor Ignace Vergote ประธาน IGCS, Dr. Wui-Jin Koh, และ Mrs. Iris Ben-Zeev ในวันที่ 25-26 มกราคม 2550 เรื่อง การดูสถานที่ในการจัดประชุม IGCS 2008 และวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2550 นำชมสยามนิรมิตเพื่อนำไปพิจารณาป็นสถานที่จัดงานเลี้ยง แต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจลงนามเซ็นสัญญา และวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2550 นำชมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สำหรับโปรแกรมการประชุมวิชาการ (ประชุม IGCS 2008) ในการจัดประชุมมี 3 องค์กรที่จัดร่วมกัน คือ Kenes Enterprise International, International Gynecologic Cancer Society (IGCS) และ Thai Gynecologic Cancer Society (TGCS)

3.6 สมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุม Teleconference กับสมาคมมะเร็งนรีเวชนานาชาติ (IGCS)
เรื่องการจัดประชุม IGCS 2008 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2550

3.7 กิจกรรมโครงการ “ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 80 พระชันษา”ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดกิจกรรมโครงการ “ผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชเทิดพระเกียรติ ครบรอบ 80 พระชันษา”  โดยให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช จำนวนขั้นต่ำ 80 ราย สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยร่วมดำเนินการป็นทางการ และปฏิบัติหน้าที่ในวันที่กำหนดไว้     

3.8 เรื่องการค่าสมาชิก IGCS ปี 2007
สมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการส่งค่าสมาชิก IGCS 2007 จำนวน 30 คน คนละ 60 เหรียญดอลลาร์สหรัฐไปให้ก่อน แล้วแจ้งเก็บค่าสมาชิกในภายหลัง และส่งหนังสือพร้อมเอกสารการโอนเงินให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และหากชำระค่าสมาชิกภายในเดือนมกราคม ก็จะได้รับวารสาร online ทั้งปี ถ้ารอรวบรวมส่งพร้อมกัน จะทำให้การส่งล่าช้า และได้รับวารสาร online เพียง 7 เดือนเท่านั้น

3.9 การจัดเตรียมงานประชุม IGCS 2008

3.9.1 เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการเตรียมงานประชุม IGCS 2008
คณะกรรมการเตรียมจัดงานประชุม IGCS 2008 ที่กรุงเทพฯ ประกอบด้วย
แพทย์หญิงพรสม หุตะเจริญ นายกสมาคมฯ เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหาร (local organizing committee) หน้าที่รับผิดชอบ ประสานงานกับ IGCS และ Kenes Enterprise International และประสานงานกับ TCEB ดำเนินงานเตรียมการประชุมในส่วนความรับผิดชอบของประเทศไทย

แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์  เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (local scientific committee) หน้าที่รับผิดชอบผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการจากในประเทศที่นำเสนอ, ประสานงานกับประเทศอื่นในภูมิภาค เกี่ยวกับผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ดำเนินงานจัด pre-congress และ post-congressconference, ประสานงานวิชาการกับราชวิทยาลัยฯ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

สมาคมฯ ได้เสนอชื่อ local scientific committee จากประเทศไทย จำนวน 3 คน คือ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ แพทย์หญิงสุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา และแพทย์หญิงสุมนมาลย์ มนัสศิริวิทยา ให้กับทาง Kenes Enterprise International พันเอกกนธีร์ สังขวาสี เป็นประธาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ public-relation committee หน้าที่รับผิดชอบประสานงานกับ IGCS และ Kenes Enterprise
International ในการจัดทำ announcement, ประสานงานกับ TCEB เรื่องการจัดนิทรรศการ ในการประชุม IGCS ที่เมือง Santa Monica ประเทศสหรัฐอเมริกา, ประสานงานนำเสนอ presentation ต่อที่ประชุมใหญ่ของ IGCS 2008 ในสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม
IGCS 2008 ในสื่อต่าง ๆ

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ การจัดประชุม IGCS ๒๐๐๘ ได้จัดส่งรูปภาพ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และรูปภาพอื่น ๆ ที่น่าสนใจ เพื่อประชาสัมพันธ์การ ประชุม IGCS 2008 ให้กับ Dr.Michael Bookman Director Office of Educational Resources, IGCS เรียบร้อยแล้ว และจดหมายอีเล็คทรอนิกส์ ที่ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน การประชุม คือ bangkok2008@igcs.org kondhee@IGCS.org http://www.tgcsthai.com/ นายแพทย์นครินทร์ ศิริทรัพย์ เป็นผู้ดูแล website หากมีปัญหาเรื่อง password ให้ติดต่อกับคุณนรินทร์พัชร อัศวบุญมี ซึ่งขณะนี้นายแพทย์กมล ภัทราดูลย์ ได้เข้ามาช่วยปรับปรุง website ของสมาคมฯ หากมีปัญหาสามารถแจ้งให้ทราบได้ และเชิญชวนให้สมาชิกที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยเข้ามาดูแลด้วย
ชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่งประเทศไทย ได้ลงเรื่อง HPV testing และ HPV vaccination ใน website: http://www.tgcsthai.com/ ของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3.14 เรื่องจากประธานชมรมคอลโปสโคปี และพยาธิสภาพปากมดลูกแห่ง ประเทศไทย

ประธานชมรมฯ แจ้งว่า ชมรมฯ จะจัดประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2550 เรื่องการดำเนินงานของชมรมฯ และการจัดอบรมทางวิชาการในปี พ.ศ.2550 โดยมีหัวข้อใหญ่ 3  หัวข้อ คือ 1) การจัด colposcopic workshop/intensive course in colposcopy 2) การจัดทำหนังสือ/คู่มือฉบับใหม่ 3) การออกคำแนะนำ (recommendation/guideline) เรื่อง HPV testing และ HPV vaccine ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2550 ที่โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ โดยหนังสือเชิญประชุมถึงคณะกรรมการมี 2 ฉบับ คือ หนังสือเชิญประชุมจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติต้นสังกัด และหนังสือเวียนเชิญประชุมจากชมรมฯ 
ชมรมฯ จะจัดอบรม “Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cytologic Screening” จำนวน2 ครั้ง และ “Intensive Course” โดยใช้สถาบันต่างๆ ที่มีการทำ colposcopy เป็นสถานที่ฝึกอบรมค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest