สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยประวัติสมาคม
Written by narinpat
17 มีนาคม 2553 13:16:10

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546


ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2545-2546
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นคร  ศิริทรัพย์)

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยถือกำเนิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันมีสมาชิก 255 ท่าน ชมรมได้ทำกิจกรรมก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

  1. จัดการประชุมวิชาการประจำปีทุกปีและได้ขยายขอบเขตการจัดประชุมจนปัจจุบันเข้าสู่ระดับนานาชาติ
  2. ร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศในการจัดการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาค และระดับสากล
  3. เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการราย 2 เดือน ให้กับโครงการต่อยอดมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐
  4. เป็นตัวแทนของวิชาชีพมะเร็งนรีเวชไทยในการเผยแพร่ชื่อเสียงไปในสากล
  5. เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือการทำงานวิจัยให้กับสมาชิกและสถาบันต่างๆ

ในอดีตที่ผ่านมาได้จัดการประชุมประจำปี ๘ ครั้ง และจัดการประชุมวิชาการสนับสนุนการศึกษาต่อยอด (Fellowship program in gynecologic oncology) จำนวน ๓๖ ครั้ง  จัดการประชุมนอกประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง และได้นำแพทย์ปีที่ ๒ ที่ฝึกษาอบรมต่อยอดมะเร็งนรีเวชไปทัศนศึกษายังต่างประเทศทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้นมา ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้นำไปประชุมดูงานยังประเทศออสเตรเลีย และในกรครั้งนี้ได้มีการทำ MOU (memorandum of understanding) ระหว่างสมาคมมะเร็งนรีเวชแห่งประเทศออสเตรเลียและชมรม นำมาสู่การร่วมมือทางวิชาการ ส่งผลให้แพทย์ไทยเข้าไปศึกษาดูงานต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา และปี พ.ศ.๒๕๔๖ นี้ จะเดินทางไปร่วมประชุมกับ IRAC ที่ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนตุลาคมนี้ จากการดำเนินงานอย่างแข็งขันของบรรดาสมาชิก และความสามัคคีที่เหนียวแน่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้การดำเนินงานของชมรมขยายขอบเขตออกไปมาก และเป็นที่ยอมรับ ของไม่แต่เพียงในประเทศแม้แต่ต่างประเทศก็ให้การยอมรับ จะเห็นได้จากการได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจัดการประชุมให้กับ IGCS (International Gynecologic Cancer Society) ที่จะจัดให้มีในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งจะมีสมาชิกของ IGCS จากทั่วโลก เดินทางมาประชุมในประเทศไทย และในการดำเนินการดังกล่าวในฐานะองค์กรที่เป็นเจ้าภาพจำเป็น ที่จะต้องปรับองค์กรให้สามารถทำงานสอดประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ จึงพัฒนามาเป็นสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย อันเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคล

ในเบื้องต้นนี้ ได้มีการแต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมเป็นผู้บริหารสมาคมจนกว่าจะมีการประชุมเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

นายกสมาคม พญ.พรสม หุตะเจริญ 
อุปนายกคนที่ 1 ศ.คลินิก นพ.สมเกียรติ ศรีสุพรรณดิฐ
อุปนายกคนที่ 2 รศ.นพ.วสันต์ ลีนะสมิต
เลขาธิการ นอ.วีระ  สุรเศรณีวงศ์ 
รองเลขาธิการ รศ.นพ.ดำรง ตรีสุโกศล
รองเลขาธิการ พอ.กนธีร์ สังขวาสี 
รองเลขาธิการ นพ.ฉันทวัฒน์ เชนะกุล 
ผู้ช่วยเลขาธิการ  พอ.ญ.สยมพร โกมลภิส
เหรัญญิก นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ 
ปฏิคม นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล  
ผู้ช่วยปฏิคม นอ.ภานนท์ เกษมศานติ์ 
วิชาการ ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
นายทะเบียน รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ   
ประชาสัมพันธ์ ผศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ 


ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest