สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยประวัติสมาคม
Written by narinpat
12 สิงหาคม 2551 10:00:00

ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย


ประวัติของสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
(THAI GYNECOLOGIC ONCOLOGY SOCIETY)

       ชมรมมะเร็งนรีเวชไทยก่อตัวครั้งแรกที่เชียงใหม่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2539 ได้แต่งตั้งให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์สัมฤทธิ์ เสนาแพทย์ เป็นประธานชมรม และมีคณะกรรมการอีกหลายท่าน เช่น นพ.ธีระ อัศวทานต์, นพ.วิรัช เจริญเอี่ยม, ผศ.นพ.ชัยยศ ธีรผกาวงศ์, นพ.ปวเรศ อิสริโยดม, น.อ.วีระ สุรเศรณีวงศ์, น.อ.เกษม วิจัยธรรม,  ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา, นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล ผศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ และเราได้ก่อตั้งชมรมเป็นรูปร่างชัดเจน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2539 โดยจัดประชุมที่พัทยาปาร์ค จ.ชลบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการติดต่อ สื่อสาร ร่วมกิจกรรมของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลรักษาโรคมะเร็งนรีเวช
2. เป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแล รักษาโรคมะเร็งนรีเวช ทั้งทางด้านวิชาการ และการบริการ
3. เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูติ-นรีแพ
ทย์

โครงสร้างของชมรมมะเร็งนรีเวชไทย

กรรมการบริหาร

1. ประธานชมรมมะเร็งนรีเวชไทยได้มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรม
2. รองประธาน 2 ท่าน : รองประธานคนที่ 1 , รองประธานคนที่ 2
3. เหรัญญิก 1 ท่าน : ผู้ช่วยเหรัญญิก    1  ท่าน
4. ปฏิคม 1 ท่าน , ผู้ช่วยปฏิคม 1  ท่าน
5. เลขานุการ  1 ท่าน ผู้ช่วยเลขานุการ   1  ท่าน

กรรมการทั่วไป

1. ตัวแทนส่วนกลาง 5 ท่าน (จุฬา ศิริราช รามา กลาโหม กทม.)
2. ตัวแทนภาค 3 ท่าน (เหนือ ใต้ อีสาน)

ที่ปรึกษา 4 ท่าน จากแพทย์สาขาอื่น (นอกเหนือจากมะเร็งนรีเวช) เช่น แพทย์รังสีรักษา, Medical, Oncologist, Pathologist

สมาชิก สมาชิกจะมีเพียง 1 ประเภท คือ สมาชิกชมรมมะเร็งนรีเวชไทย

คุณสมบัติของสมาชิก

1. แพทย์ หรือ / และพยาบาล ที่สนใจในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวช
2. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสมาชิก 3 ท่าน (แพทย์ 1 ท่าน)
3. ผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

ที่มาของคณะกรรมการบริหาร กรรมการทั่วไป และที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหาร
1. ได้มาจากการเลือกตั้ง ทุกตำแหน่งยกเว้นตำแหน่งรองประธาน 1,2  ให้ประธานเป็นผู้เลือกตำแหน่งผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม ให้เหรัญญิกและปฏิคมเป็นผู้เลือก
2. เลขานุการได้จากการเลือกของชมรมมะเร็งนรีเวช ผู้ช่วยเลขานุการให้เลขานุการเป็นผู้เลือก
3. ระยะเวลาของการทำงาน 2 ปี

คณะกรรมการกลาง
1. มาจากการเลือกตั้ง
2. ระยะเวลาของการทำงาน 2 ปี

ที่ปรึกษา
1. ได้มาจากการเสนอของกรรมการบริหารและกรรมการกลาง
2. ระยะเวลาของการทำงาน 2 ปี

การดำเนินการจัดตั้ง ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1  จัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการดังนี้ (พ.ศ.2539)

1. ประธานดำเนินการ ศ.นพ. สัมฤทธิ์  เสนาแพทย์ ร.พ.ศิริราช
2. รองประธาน นพ. ธีระ  อัศวทานต์ ร.พ.สมิติเวช
3. เหรัญญิก นพ. วิสิทธิ์  สุภัครพงษ์กุล ร.พ.ราชวิถี
4. ปฏิคม  ศ.นพ. ประสิทธิ์  เพ็งสา ร.พ.ศรีนครินทร์
5. เลขานุการ น.อ.นพ. วีระ  สุรเศรณีวงศ์  ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อร่างโครงสร้าง และประชุมจัดตั้งชมรมมะเร็งนรีเวชไทย ซึ่งประธานจะเชิญบุคลากรอาวุโสที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนรีเวชร่วมประชุม เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการของชมรมอย่างเป็นทางการ แล้วคณะกรรมการดำเนินการจะหมดหน้าที่ไปโดยปริยาย

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการดำเนินการจะจัดการทำเอกสาร ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ผู้สนใจเข้าเป็นสมาชิก โดยจัดการดำเนิการชักชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมในช่วงเวลาที่มีร่วมกันขณะมีการประชุมของราชวิทยาลัย โดยการจัดประชุม นอกเวลา

ขั้นตอนที่ 3  เมื่อได้จัดตั้งชมรมเรียบร้อยแล้ว การจัดการประชุมของชมรมจะจัดร่วมกับการจัดประชุมของราชวิทยาลัย และของคณะอนุกรรมการมะเร็งของราชวิทยาลัย

กิจกรรมของชมรมตั้งแต่ก่อตั้งชมรม

      หลังจากนั้นได้มีการประชุมของชมรมประจำปีทุกปี โดยจัดประชุมที่ต่างจังหวัด ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันแม่ การประชุมจะเริ่มในบ่ายวันที่ 12 สิงหาคม - วันที่ 14 สิงหาคม เวลา 12.00 น.

       ในระยะเวลาอันสั้น แต่ด้วยความสามัคคีที่โดดเด่นของสมาชิกจากจุดเริ่มต้น เพียงเริ่มในปีแรกชมรมก็เริ่มดำเนินกิจกรรมจัดการประชุมวิชาการและได้ถือปฏิบัติตลอดมาทุกปี จากการประชุมระดับกลุ่ม ก็ขยายสู่ระดับสถาบัน และสู่ระดับชาติ นอกจากนี้ ชมรมภายใต้ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมวิชาการระดับประเทศที่โรงแรมมีเลีย ที่หัวหิน เมื่อวันที่ 12-14 สิงหาคม 2542 ซึ่งได้รับประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นความก้าวหน้าของชมรม แสดงถึงศักยภาพของชมรมในการที่จะ “go inter” และในระยะต่อมาทางราชวิทยาลัยได้ให้ตัวแทนของชมรมเข้าร่วมประชุม IGCS (international gynecologic cancer society) ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ทำให้ชื่อเสียงของชมรมได้เป็นที่รับรู้ในระดับนานาชาติ และได้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ กว้างขวางมากขึ้น

      ชมรมได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานขององค์การอนามัยโลก JHPEIGO ในหัวข้อ Cervical cancer problems in Southeast Asia ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2543 ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งมีถึง 19 ประเทศ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม

      ในการจัดประชุมแต่ละครั้งได้เชิญวิทยากรต่างประเทศจากภาคพื้นเอเซีย เช่น ฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย เกาหลี IARC และอเมริกามาร่วมด้วย นอกจากนั้น ทางชมรมยังได้จัดงานมุทิตาจิต แก่อาจารย์อาวุโสที่เกษียณอายุราชการ

       กิจการของชมรมที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ การจัดการประชุมระหว่างสถาบัน (Interinstitute conference) เพื่อสนับสุนโครงการศึกษาต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวช โดยจัดทุกเดือนเว้นเดือน ในสัปดาห์ที่สองของเดือน ชมรมได้จัดหาทุนในการพาแพทย์ที่กำลังศึกษาต่อยอดปีสุดท้ายไปศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปีติดต่อกัน เริ่มจากปี 2542 ไปประเทศสิงคโปร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Smith Kline Beecham (หรือ GlaxoSmith Kline ในปัจจุบัน) ประเทศเกาหลี ในปี 2543 ฮ่องกง และสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2544 และประเทศออสเตรเลียในปี2545 ซึ่งในครั้งหลังสุดนี้ได้มีบริษัทที่มองเห็นผลประโยชน์ของกิจกรรมและเข้าร่วมให้การสนับสนุนด้วย คือ บริษัท Indochina และบริษัท Faulding แห่งออสเตรเลีย นอกจากการศึกษาดูงานแล้ว ชมรมยังได้ร่วมลงนามความเข้าใจเบื้องต้น ในการร่วมมือทางวิชาการกับ AOFOG (Australian Federation of Oncology Gynecology) ในวันที่ 19  เมษายน 2545 ระหว่างประธานชมรม คือ รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์ และ Professor Dr. Alex J. Crandon ประธาน AOFOG ณ Royal Women Hospital เมืองบริสเบน ทำให้สมาชิกของชมรมเดินทางไปฝึกศึกษาหรือดูงานที่ประเทศออสเตรเลียได้สะดวกขึ้น จะมีแพทย์สมาชิกของชมรมเดินไปฝึกศึกษาในสาขามะเร็งนรีเวชวิทยาที่สถาบันดังกล่าว

      นอกจากนี้ ชมรมได้ทำหน้าที่บริหารจัดการการทำวิจัยกับบริษัทดังกล่าว โดยชมรมเป็นผู้ประสานงานดูแลขบวนการ ในการทำงานร่วมกับบริษัทประสพผลสำเร็จระดับที่น่าพอใจ

      ชมรมได้ทำกิจกรรมลุล่วงมาด้วยดี และก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ด้วยความร่วมมือในการทำงานของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมทุกท่าน นอกจากนี้ในการประชุมแต่ละครั้งยังได้รับความสนับสนุนจากบริษัทยา และเครื่องมือแพทย์
นอกจากชมรมจะเชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาบรรยายแล้ว ยังได้ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยคณะแพทย์ต่าง ๆ ในการจัดประชุม นอกจากนั้น ชมรมยังได้เป็นผู้ผลักดันให้เกิดชมรมคอลโปสโคปิสต์ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2543

คณะกรรมการชมรมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2542-2543

ประธาน รศ.นพ. นคร ศิริทรัพย์
เลขาธิการ น.อ.นพ. วีระ สุรเศรณีวงศ์
รองเลขาธิการ รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล
งบประมาณ รศ.นพ. ชัยยศ ธีรผกาวงศ์
วิเทศสัมพันธ์   รศ.นพ. วสันต์ ลีนะสมิต
วิชาการ   รศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
  ผศ.พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
  พญ. สุมลมาลย์ มนัสศิริวิทยา
ปฏิคม นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
  น.อ.นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์
  น.ท.นพ. พรชัย  เมฆอริยะ
ประชาสัมพันธ์   ผศ.นพ. วิรัช วุฒิภูมิ
เหรัญญิก  น.พ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
สาราณียกร พ.อ.น.พ. กนธีร์ สังขวาสี
นายทะเบียน ผศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
กรรมการ รศ.นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์
  นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
  ผศ.นพ. อภิชัย วสุรัตน์
  นพ. ภุชงค์ ผดุงสุทธิ์
 

คณะกรรมการชมรมมะเร็งนรีเวชไทย พ.ศ. 2544-2545

ประธาน  รศ.นพ. นคร ศิริทรัพย์
ผู้รั้งตำแหน่งประธาน พญ. พรสม หุตะเจริญ
รองประธาน  นพ. สมเกียรติ  ศรีสุพรรณดิฐ
ที่ปรึกษา  นพ. สมพร โพธินาม
  นพ. สัมฤทธิ์  เสนาแพทย์
  นพ. สมชาย เนื่องตัน
  พญ. วันเพ็ญ เบญจชัย
  นพ. ไพรัช เทพมงคล
เลขานุการ  น.อ.นพ. วีระ สุรเศรณีวงศ์
รองเลขานุการ  รศ.นพ. ดำรง ตรีสุโกศล
เหรัญญิก  นพ. สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์
ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน นพ. เจริญ วิภูภิญโญ
นายทะเบียน  ผศ.นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ
ฝ่ายการต่างประเทศ นพ. วสันต์ ลีนะสมิต
วิชาการ รศ.พญ. สฤกพรรณ วิไลลักษณ์
  นพ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร
  ผศ.พญ. สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา
  พญ. สุมลมาลย์ มนัสศิริวิทยา
ฝ่ายงานหนังสือ พ.อ.นพ. กนธีร์ สังขวาสี
ปฏิคม  น.อ.นพ. ภานนท์ เกษมศานติ์
  น.ท.นพ. พรชัย เมฆอริยะ
หารายได้   นพ.ชัยยศ  ธีรผกาวงศ์
  นพ. วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล
  นพ. ฉันทวัฒน์ เชนะกุล
ประชาสัมพันธ์  ผศ.นพ. วิรัช วุฒิภูมิ
กรรมการ   รศ.นพ. จตุพล ศรีสมบูรณ์
  ผศ.นพ. อภิชัย วสุรัตน์
  นพ. ภุชงค์ ผดุงสุทธิ์

การก่อตั้งสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

      จากระยะการดำเนินงานของชมรมมะเร็งนรีเวชไทยมา 6 ปี แต่ด้วยภาระงานที่ต้องรับใช้สมาชิกที่หลากหลาย และด้วยมิติของงานที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะเสนอเข้าแข่งขัน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของ IGCS (International Gynecological Cancer Society) ที่ประเทศไทย ในปี ค.ศ.2008 ซึ่งชมรมจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นสมาคม ซึ่งดำเนินการโดย รศ.นพ.นคร ศิริทรัพย์ โดยยื่นเอกสารต่อทางราชการ และเปลี่ยนเป็นสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai Gynecological Cancer Society – TGCS เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2546 และปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 225 คน โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ดูแลรักษามะเร็งนรีเวชในด้าน
     1.1 ความสามัคคี
     1.2 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

2. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน

3. สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

4. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche