หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by TGCSThai Webmaster
30 พฤษภาคม 2560 09:12:53

งานประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120


ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ interinstitute conference ครั้งที่ 120

ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560

เวลา 11.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง Tanjong Pagar ชั้น 8 โรงแรม อมรา กรุงเทพฯ (ถนนสุรวงศ์) 

หัวข้อในการประชุมมีการนำเสนอรายงานผู้ป่วย 2 ราย :

        จาก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  และ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche