สมาคมมะเร็งนรีเวชไทยประวัติสมาคม
Written by TGCSThai Webmaster
27 มีนาคม 2555 14:37:00

ผลการดำเนินงานของนายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี 2553-2554


สรุปการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย

วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยการแปลงสภาพมาจากชมรมมะเร็งนรีเวชไทย (ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๓๙) โดยมีวัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคลากรที่ทำหน้าที่ป้องกันและดูแลรักษามะเร็งนรีเวชในด้าน

   ๑.๑ ความสามัคคี

               ๑.๒ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

๒. เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและการบริการแก่สมาชิกและแก่สาธารณชน

๓. สนับสนุนกิจกรรมของราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกันทั้งในและนอกประเทศ

 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔

นายแพทย์สัมฤทธิ์

เสนาแพทย์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์นคร

ศิริทรัพย์

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงพรสม

หุตะเจริญ

ที่ปรึกษา

นายแพทย์เทวินทร์

โกสิยตระกูล

ที่ปรึกษา

นายแพทย์วิรัช

เจริญเอี่ยม

ที่ปรึกษา

นายแพทย์วสันต์

ลีนะสมิต

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชัยรัตน์

ลีลาพัฒนดิษฐ์

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ฉันทวัฒน์

เชนะกุล

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ชัยยศ

ธีรผกาวงศ์

นายกสมาคม

พลอากาศตรีวีระ

สุรเศรณีวงศ์

อุปนายก

นายแพทย์วิสิทธิ์

สุภัครพงษ์กุล

อุปนายก

นาวาอากาศเอกภานนท์

เกษมศานติ์

เลขาธิการ

พันเอกหญิงสยมพร

โกมลภิส

รองเลขาธิการ

นายแพทย์สมบูรณ์

ศรศุกลรัตน์

เหรัญญิก

นายแพทย์วิชัย

เติมรุ่งเรืองเลิศ

ปฏิคม

นายแพทย์วิรัช

วุฒิภูมิ

ประชาสัมพันธ์

แพทย์หญิงศศิร์รัช

ปัทมดิลก

ประชาสัมพันธ์

แพทย์หญิงสุวนิตย์

ธีระศักดิ์วิชยา

นายทะเบียน

พันเอกหญิงเยาวนา

ธนะพัฒน์

วิชาการ

นายแพทย์จตุพล

ศรีสมบูรณ์

วิชาการ

แพทย์หญิงสฤกพรรณ

วิไลลักษณ์

วิชาการ

แพทย์หญิงสุวนิตย์

ธีระศักดิ์วิชยา

วิชาการ

แพทย์หญิงสุมลมาลย์

มนัสศิริวิทยา

วิชาการ

แพทย์หญิงพิสมัย

ยืนยาว

วิชาการ

นางสาวนรินทร์พัชร

อัศวบุญมี

เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด ๑๕ ท่าน ซึ่งได้รับการคัดเลือกและรับรองจากสมาชิกฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ ให้ทำหน้าที่ระหว่างปี พ.ศ.. ๒๕๕๓-๒๕๕๔ ได้มีการแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ๘ ท่าน

            ปัจจุบันมีสมาชิก ๓๒๗ ท่าน สมาคมฯ ได้ทำกิจกรรมก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอโดยดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

            ๑. จัดให้มีการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ ๑๓ ในปี ๒๕๕๓ จัด ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี theme: Surgery in Gynecologic Oncology และครั้งที่ ๑๔ ในปี ๒๕๕๔ จัด ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมี theme: Research to Practice

             ๒. ดำเนินกิจกรรมทางวิชาการให้กับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โดยจัดประชุมวิชาการทุก ๒ เดือน (interinstitute conference) อย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยนำแพทย์ประจำบ้านต่อยอดฯ และอาจารย์ไปดูงานที่สถาบันในต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์เพิ่มพูนประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมีการสร้างมิตรกับบุคลากรในสถาบันอื่นๆ ในปี ๒๕๕๓ ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับความร่วมมือจาก Japanese gynecologic oncologist group ได้ไปดูงานในโรงพยาบาลหลายแห่งในโตเกียว และในปี ๒๕๕๔ ได้เดินทางไปประเทศออสเตรเลีย เยี่ยมชมบริษัทผลิตยาที่นครเมลเบิร์นและในปีเดียวกันนี้ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วย

       นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการทบทวนวิชาการก่อนสอบ (refresher course) ในปี ๒๕๕๓ จัดที่โรงแรม Renaissance กรุงเทพฯ และในปี ๒๕๕๔ จัดที่โรงแรม Novotel Bangkok Fenix Ploenchit กรุงเทพฯ

             ๓. เป็นตัวแทนองค์กรวิชาชีพในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และเข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จัดโดยคณะกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภา

             ๔. ได้ก่อตั้งกองทุนต่อต้านมะเร็งปากมดลูกขึ้นในปี ๒๕๕๓ เพื่อใช้ในกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านมะเร็งปากมดลูก

              ๕. ได้จัดให้มีการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลต่อต้านมะเร็งปากมดลูก ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๔ ที่เมเจอร์โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

               ๖. ได้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต่อต้านมะเร็งปากมดลูกขึ้น (Anti-Cervical Cancer Network) ขึ้น เพื่อจะได้ดำเนินกิจกรรมต่อต้านมะเร็งปากมดลูกที่ยั่งยืนต่อไป

               ๗. ได้ริเริ่มให้เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งการต่อต้านมะเร็งปากมดลูก เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๕๔ โดยขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศให้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และขอความร่วมมือจากบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้ลดราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ลงในช่วงเดือนดังกล่าว

               ๘. ได้ริเริ่มให้มีการเดินรณรงค์ต่อต้านมะเร็งปากมดลูกขึ้นครั้งแรกที่เมืองพัทยา ในปี ๒๕๕๓ ได้เชิญ ฯพณฯ องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและในปี ๒๕๕๔ ได้จัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา จังหวัดชลบุรี และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์ประธาน

               ๙. ริเริ่มให้มีการวางพวงมาลาในวันมหิดลที่โรงพยาบาลศิริราช เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

               ๑๐. ได้ริเริ่มให้จัดการประชุมวิชาการร่วม ๓ สมาคมมะเร็งในประเทศไทย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

               ๑๑. ได้พัฒนาปรับปรุงเว็บไซท์ของสมาคมฯ ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้เข้าถึงสมาชิกและประชาชนมากขึ้นและได้เพิ่มบทความเรื่องโรคต่างๆ ทางมะเร็งนรีเวช รวมทั้งบทบาทของญาติต่อผู้ป่วยมะเร็งและสมุนไพรกับการรักษามะเร็งเข้าไปอยู่ในเว็บไซท์ด้วย

               ๑๒. สมาคมฯ ได้เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยนานาชาติเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก (TACO) ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

               ๑๓. ได้ประพันธ์เพลงประจำสมาคมฯ ขึ้นในปี ๒๕๕๔ (โดยนายชารัตน์ ชูเกียรติ นักศึกษาแพทย์ปี ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ซึ่งจะนำลงในเว็บไซท์สมาคมฯ ต่อไป

               ๑๔. ผลิตและติดแผ่นประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และการป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาและที่ห้างแม็คโครทั่วประเทศ รวมทั้งที่ธนาคารและห้างร้านบางแห่ง

               ๑๕. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกันมะเร็งปากมดลูกผ่านสื่อต่างๆ สิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีโทรทัศน์ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest