หอกระจายข่าวงานประชุมวิชาการต่าง ๆ
Written by admin
24 มิถุนายน 2562 10:56:58

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระปี 2563-2564


ระเบียบวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย วาระปี .. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการบรหารสมาคมมะเร็งนรเวชไทย มีมติให้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บรหารสมาคมมะเร็งนรเวชไทย วาระปี พ.. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังนี้


. สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เสนอชื่อผู้เหมาะสมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบรหารสมาคมฯ

โดยให้มีผู้รับรองในการสมัคร จำนวน ๕ คน กรุณาเสนอรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการและส่งกลับภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางไปรษณีย์หร E-mail:

narinpat@hotmail.com เพื่อให้สมาคมฯ สามารถดเตรยมข้อมูลของผู้ลงสมัคร

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทันกำหนด สำหรับผู้ที่ส่งหลังวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ยื่นได้ที่โต๊ะลงทะเบียนประชุมในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๓.๐๐ น.


. จะประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯ


. สมาชิกผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นสมาชิกสามัญที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมวชาการ

ประจำปี ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงราย หรอผู้ที่ได้รับมอบฉันทะมาเป็นลายลักษณ์อักษร


. รับบัตรเลือกตั้งที่โต๊ะลงทะเบียนได้ขณะลงทะเบียนประชุมวชาการประจำปี ๒๕๖๒

และสามารถหย่อนบัตรลงคะแนนได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. จนถึง ๑๕.๓๐ น. ของวันที่

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒


. สมาชิกสามัญมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครเลือกตั้ง ได้ไม่เกิน ๑๔ คน หากเลือกเกิน ๑๔ คน

ถือเป็นบัตรเสีย


. นับคะแนนในห้องประชุม TGCS business meeting 2019 โดยการขานเลขผู้สมัคร

เลือกตั้งและชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง หลังจากสมาชิกสามัญลงคะแนนเสียง ภายในกำหนดเวลา

ดังกล่าวเรยบร้อยแล้ว


. ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง จะต้องได้คะแนนเสียงสูงสุดในลำดับที่ ๑-๑๔ ถือเป็นมติเอกฉันท์


*** Download  ใบสมัครรับการเลือกตั้ง***

** เฉพาะแพทย์เท่านั้น **

Photo Gallery :

ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์

กรุณากรอกคำค้น

Official Partners
iCheckTest
Roche